Hencl Milan

Hencl Milan, Na kytaru

Hencl Milan, Na kytaru
6 500 Kč, akryl /komb. tech/, 2018, 30 x 21 cm, sign., rám

Hencl Milan, Na basu

Hencl Milan, Na basu
6 500 Kč, akryl /komb. tech/, 2018, 30 x 21 cm, sign., rám

Hencl Milan, Na trubku

Hencl Milan, Na trubku
6 500 Kč, akryl /komb. tech/, 2018, 30 x 21 cm, sign, rám

Hencl Milan, Cirkus

Hencl Milan, Cirkus
19 000 Kč, akryl /komb. tech/, 2018, 50 x 70 cm, sign.

Hencl Milan, Dobrý přístav

Hencl Milan, Dobrý přístav
37 000 Kč, olej, plátno, 2013, 70 x 80 cm, sign., rám